Data aanvragen

Orthopedisch chirurgen, onderzoekers en externe instanties kunnen data aanvragen bij de LROI. Dit werkt als volgt:

De aanvraag
 • U kunt uw onderzoeksaanvragen op elk moment indienen. De Wetenschappelijke Adviesraad (WAR) beoordeelt deze vervolgens in de eerstvolgende vergadering.
 • Voor de eerstvolgende WAR-vergadering moeten de aanvragen uiterlijk binnen zijn op 29 januari 2024,16 april 2024, 22 augustus 2024 of 29 oktober 2024 voor 14.00 uur.
 • Voor de aanvraag gebruikt u het formulier Research Application Form LROI. Alleen volledig ingevulde formulieren nemen we in behandeling.
 • Ingevulde onderzoeksaanvragen inclusief CV van de hoofdaanvrager stuurt u naar lroi@orthopeden.org, t.a.v. de Wetenschappelijke adviesraad en onder vermelding van 'Onderzoeksaanvraag LROI' en de titel van het onderzoek.
 • Voor een amendement op een goedgekeurd en lopend LROI onderzoeksproject, gebruikt u het Amendment Research Application Form LROI.
Waar moet u op letten?
 • Bekijk voor het indienen van een LROI onderzoeksaanvraag (met of zonder LROI-subsidie) de volgende pagina’s: lopende en afgeronde LROI-onderzoeksprojecten en CORE onderzoeksprojecten. Hiermee voorkomt u dat u een onderzoeksvraag indient die al beantwoord is of wordt.
 • Via de LROI implant library (heup knie schouder) kunt u terugvinden welke eigenschappen per prothesecomponent beschikbaar zijn en gebruikt kunnen worden voor wetenschappelijk onderzoek.
 • Rapportage website voor beschrijvende informatie, uitkomstinformatie en informatie over de datakwaliteit. Hiermee kunt u de aanvraag onderbouwen.
 • Houd rekening met de Methodologie voor analyse van LROI-data. Hierin staan methodologische aspecten die specifiek voor data als die van de LROI van toepassing zijn.
 • LROI-data zijn niet geschikt voor het aantonen van causaliteit vanwege de observationele aard van de data. Wel kunnen associaties worden aangetoond en kunnen resultaten hypothese-genererend zijn.
 • Een variabele of een combinatie van variabelen waaruit te herleiden is om welke patiënt of zorgaanbieder het gaat, geven we nooit vrij. Informatie over de naam van de zorgaanbieder of prothese mogen we alleen gecodeerd (anoniem) verstrekken.
 • Gegevens of combinaties van gegevens die de behandelend arts of zorgaanbieder kunnen identificeren, geven we alleen vrij als de behandelend arts of zorgaanbieder hier toestemming voor geeft.
 • Afhankelijk van de complexiteit van de statistische analyses kan het zinvol en wenselijk zijn een statisticus toe te voegen aan de onderzoeksgroep.
Beoordeling WAR

De Wetenschappelijke Adviesraad (WAR) toetst alle onderzoeksaanvragen op een aantal domeinen:

 • Is het onderzoek uitvoerbaar, is het in het juiste format ingediend?
 • Is het onderzoek relevant en wenselijk?
 • Is de privacy van de patiënten en zorgverleners gewaarborgd?
 • Is het onderzoek goed onderbouwd en is de methodologie van het voorstel correct?
 • Is het onderzoek uitvoerbaar binnen de aangegeven termijn?
Advies WAR en LROI bestuur

De WAR bespreekt de onderzoeksaanvragen en kan drie adviezen geven:

 • Goedkeuring: het LROI bestuur beoordeelt vervolgens het onderzoeksvoorstel en beslist definitief of de LROI de onderzoeksgegevens beschikbaar stelt.
 • Goedkeuring onder voorwaarden; op advies van de WAR past de aanvrager zijn of haar onderzoek aan. Na de aanpassing beoordeelt het LROI bestuur de aanvraag.
 • Grote wijziging of afwijzen onderzoek; het onderzoek wordt met argumentatie teruggestuurd naar de aanvrager. Het is vervolgens mogelijk om het voorstel opnieuw in te dienen.

Als de WAR een onderzoeksaanvraag afwijst, of onder voorwaarden goedkeurt, krijgt u binnen drie weken na de WAR vergadering bericht. Als de WAR direct een positief advies geeft, beoordeelt het LROI bestuur de aanvraag in de eerstvolgende bestuursvergadering.

Beschikbaar stellen data

Na goedkeuring van het LROI bestuur stelt de LROI de gegevens beschikbaar als:

 • Er tussen de aanvrager en de LROI nadere afspraken zijn gemaakt over de manier waarop de gegevens veilig worden overgedragen.
 • De aanvrager schriftelijk heeft verklaard zich te houden aan de voorwaarden.
 • In het document Methodologie voor verzameling van LROI-data is beschreven hoe de LROI-dataset is opgebouwd.
Rapportage LROI-onderzoek

Rapportage van wetenschappelijk onderzoek met LROI-data moet plaatsvinden aan de hand van de RECORD-statement checklist.

Artikel over de rol van de Wetenschappelijke Adviesraad (WAR) bij data-aanvragenBeschikbare downloads


Om u beter van dienst te zijn, maakt de website gebruik van cookies.